• Energi- och processindustrier

Ides Master concept för energi- och processanläggningar

Kärnkraft

Kärnkraft

I över 20 år har vi i samarbete med svensk kärnkraftsindustri utvecklat vår standardlösning för att skapa och förvalta anläggningsinformation över hela livscykeln. Från design, konstruktion, provdrift och överlämning till underhåll och drift. Med en tydlig målsättning att uppnå maximal säkerhet och tillgänglighet.

Vattenkraft

Vattenkraft

Kontroll av vattenkraftsanläggningars kondition och tekniska status är en förutsättning för investeringsplanering och underhåll. Med Ides Master concept hanterar du anläggningsinformation över hela livscykeln med stöd för konstruktion och dokumentation av alla förändringsprojekt.

Stockholm

El, gas, vatten

Produktion och distribution av el, gas, fjärrvärme och vatten är en viktig del av samhällsnyttan och dessutom i ständig förändring. Vilket ställer särskilt stora krav på anläggningsinformation, konstruktion, dokumentation och underhåll. Stora kostnadsbesparingar och förbättrad samordning och planering kan erhållas med ett professionellt stöd för all anläggningshantering.

Förnybar energi

Förnybar energi – vindkraft & solenergi

Vindkraft och solenergi är branscher i ständig utveckling och karakteriseras av många mindre projekt där teknik ständigt utvecklas och förändras för de olika anläggningarna. Kontroll och åtkomst av teknisk anläggningsdokumentation är därför kritiskt för att uppnå en optimal tillgänglighet.

Kraftöverföring

Kraftöverföring

Hög tillgänglighet på de nationella och regionala elnäten är grunden för ett fungerande samhälle. Detta ställer därför stora krav på den tekniska anläggningsdokumentationen utifrån både säkerhet och tekniska innehåll vid nybyggnation, modifieringar och för ett effektivt underhåll.

Distributionsnät

Distributionsnät

Konstruktion, byggnation, drift och underhåll av distributionsnät är alla processer som skapar och hanterar anläggningsinformation. Ides Master concept tar kontroll över all anläggningsinformation med hantering av informationsdelning mellan alla inblandade aktörer och system.

Kritiska och komplexa anläggningar kräver spårbarhet, tillgänglighet och sökbarhet

 • Snabbare problemlösning

 • Plattform för framtida analyser över förbättringsåtgärder

 • Minskade kostnader

Minskade kostnader och ökad driftsäkerhet

Energi- och processindustrier ständiga strävan att upprätthålla en hög tillgänglighet och driftsäkerhet på komplexa anläggningar och distributionsnät innebär att anläggning, drift och underhåll är affärskritiskt. Störningar innebär ofta stora konsekvenser för samhället, säkerhet, miljö och lönsamheten. Grunden för att upprätthålla en säker drift med få störningar ställer därför mycket stora krav på hantering av anläggningsinformation och hur anläggningen med utrustning är konfigurerad.

Anläggningarna har ofta lång livslängd och det pågår ständigt modifieringsprojekt för att addera ny teknologi, öka säkerheten, driftsäkerhet och tillgänglighet. Dessa projekt inkluderar många intressenter som ska arbeta och dela anläggningsinformation, vilket också ställer stora krav på administrativa IT-lösningar som stödjer anläggningens hela livscykel. Anläggningarna ska dessutom underhållas och informationsöverföring från konstruktion och tekniska anläggningsregister till underhållssystemet måste hanteras på ett effektivt sätt.

Ides Master concept – ett komplett stöd över anläggningens hela livscykel

Hjärtat i vår lösning är en anläggningshantering som är utvecklad tillsammans med svensk energi- och processindustri och speciellt anpassat för förutsättningarna kring produktion, transmission och distribution av el, gas, fjärrvärme och vatten. Kombinerat med lösningar för alla typer av konstruktion och integration med CAD stöder Ides Master concept lösningar för:

 • Effektivt konstruktionsstöd och dokumentering av anläggningar
 • Tekniska anläggningsregister baserat på förekommande standards (IEC, KKS etc.)
 • Full transparens mellan databas och CAD
 • Hantering av anläggningens hela livscykel
 • Projekthantering med stöd för alla faser från ”as designed” till ”as built”.
 • Ides Engineering Data Hub för synkronisering och informationsdelning och överföring av data
  • Mellan alla aktörer, konstruktörer, underleverantörer, dvs alla som skapar information och dokument i konstruktionsfasen
  • Mellan projektet och de administrativa systemen som framför allt underhållssystem, förråd och inköp samt projektadministration

 • Effektivare konstruktionsarbete och lägre kostnader

 • Kortare projekt och ökad kvalitet

 • Uppnår snabbare problemfri drift

 • Ökad driftsäkerhet

 • Ökad säkerhet

Referenser